Information - Digital Services Act

Information - Digital Services Act

Om och i den mån bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München ("bitiba") tillhandahåller förmedlingstjänster enligt definitionen i art. 3 (g) i förordning (EU) 2022/2065 ("DSA") gäller följande information:

Enda kontaktpunkt för myndigheter:

I enlighet med artikel 11 DSA har bitiba utsett följande e-postadress som enda kontaktpunkt för direkt kommunikation med medlemsstaternas myndigheter, kommissionen och European Digital Services Board i samband med tillämpningen av DSA: klicka här eller kontakta oss på: DigitalServicesActSPC@bitiba.com.

När du skickar e-postmeddelanden till DigitalServicesActSPC@bitiba.com ber vi dig meddela ditt fullständiga namn och namnet på den myndighet å vars vägnar du kontaktar oss. Vi kommer också att behöva en e-postadress för att kontakta dig, vilken bör vara kopplad till den relevanta EU-myndigheten.

Denna kontaktpunkt är endast reserverad för myndigheter.

Kommunikation via den här e-postadressen kan ske på tyska och engelska, men vid behov kommer vi att samarbeta med dig och möjliggöra kommunikation på ett annat språk. Om du inte kontaktar oss på uppdrag av en myndighet utan som mottagare av bitibas tjänst kan du leta efter rätt kontakt i vår kontaktsektion (https://support.bitiba.se/sv/support/home) eller nedan.

Enda kontaktpunkt för tjänstemottagare:

I enlighet med artikel 12 DSA har bitiba utsett följande e-postadress som enda kontaktpunkt för direkt kommunikation för tjänstemottagare: klicka här eller kontakta oss på: DigitalServicesAct@bitiba.com.

När du skickar e-postmeddelanden till DigitalServicesAct@bitiba.com ber vi dig inkludera ditt fullständiga namn och namnet på tjänsten som du är mottagare av. Vi kommer också att behöva en e-postadress för att kontakta dig.

Denna kontaktpunkt är endast reserverad för tjänstemottagare.

Kommunikation via den här e-postadressen kan ske på tyska och engelska, men vid behov kommer vi att samarbeta med dig och möjliggöra kommunikation på ett annat språk. Om du inte kontaktar oss som mottagare av tjänst kan du leta efter rätt kontaktpunkt i vår kontaktsektion (https://support.bitiba.se/sv/support/home).

Juridiska ombud

De juridiska företrädarna för bitiba i enlighet med artikel 13 DSA är:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

bitiba SE, Sonnenstraße 15, 80331 Munich, Germany

service@bitiba.de

+49 89 211 29 211 (måndag till fredag 8:00 – 19:00, lördag 8:00 – 14:00)

Rapporter och information om genomsnittliga månatliga aktiva mottagare

Så snart bitiba har publicerat rapporter enligt artikel 15 i DSA kommer de att göras tillgängliga här.

Meddelande- och åtgärdsmekanism

Om du vill meddela oss att det förekommer specifik information på vår tjänst som du anser vara av olagligt innehåll, vänligen använd formuläret som finns tillgängligt här och inkludera följande:

(a) en tillräckligt preciserad förklaring av skälen till varför du hävdar att informationen i fråga har olagligt innehåll;

(b) tydlig information om var den exakta elektroniska platsen för denna information finns, såsom den exakta URL-adressen eller URL-adresserna, eller, vid behov, annan information som är relevant för typen av innehåll och den specifika typen av tjänst;

(c) namnet och e-postadressen till den person eller organisation som lämnar detta meddelande, utom när det gäller information som anses innefatta ett av de brott som avses i artiklarna 3–7 i direktiv 2011/93/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093);

(d) en försäkran om att den person eller organisation som lämnar meddelandet har goda skäl att anta att informationen och uttalandena i anmälan är korrekta och fullständiga

Om och i den mån bitibas tjänster kvalificerar sig som tjänster hos en "onlineplattform" enligt definitionen i artikel 3 (i) DSA, gäller dessutom följande information:

Internt klagomålshanteringssystem

Om du vill lämna in ett klagomål mot beslut som har tagits av bitiba efter de har mottagit en anmälan eller mot ett av följande beslut som bitiba har tagit med motiveringen att information från dig utgör olagligt innehåll eller är oförenlig med bitibas användarvillkor:

(a) beslut om att ta bort eller inaktivera åtkomst till eller begränsa synligheten av användarinnehåll;

(b) beslut om att avbryta eller avsluta tillhandahållandet av tjänsten, helt eller delvis, till dig;

(c) beslut om att stänga av eller avsluta ditt konto eller inte;

(d) beslut om att avbryta, avsluta eller på annat sätt begränsa möjligheten att generera pengar på information som du tillhandahåller

använd följande formulär: [länk]

Klagomålet är kostnadsfritt och kan läggas fram inom sex månader efter du har mottagit bitibas beslut.

Utomrättslig tvistlösning

Om du är mottagare av tjänster från bitiba som onlineplattform (enligt definitionen i DSA), inbegripet enskilda personer eller organisationer som har lämnat in anmälningar som leder till beslut enligt ovanstående stycke "Internt klagomålshanteringssystem", har du möjlighet till alternativ tvistlösning. Du kan välja vilket utomrättslig tvistlösningsorgan som helst som är certifierat i enlighet med art. 21 (3) DSA för att lösa tvister relaterade till dessa beslut, inklusive klagomål som inte har lösts med hjälp av det interna klagomålshanteringssystem som avses i stycket ovan.