Allmänna villkor för konsumenter

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningar och leveranser mellan bitiba GmbH, Sonnenstrasse 15, 80331 München, Tyskland, (nedan kallat zooplus) och dess kunder via onlinebutiken www.bitiba.se 

2. Beställning, ingå avtal, avtalstext, kvantitetsbegränsning, återförsäljning

1. Beställningsprocess

bitiba erbjuder kunden ett omfattande sortiment av produkter för husdjur. Genom att klicka på produkten eller namnet på artikeln leds kunden vidare till produktdetaljerna, där exempelvis produktens utformning, storlek eller smakvarianter beskrivs. Genom att välja antal och sedan klicka på kundvagnen läggs produkten i en virtuell varukorg.

Genom att klicka på knappen "Varukorg", som visas i webbshoppens övre högra hörn, navigerar kunden till en översiktssida och kan när som helst kontrollera varorna i den virtuella varukorgen och vid behov göra ändringar.

När kunden inte vill lägga till ytterligare varor utan avsluta sitt köp klickar hen på knappen ”Gå vidare till kassan”. Kunder som redan är registrerade hos bitiba kan nu logga in genom att fylla i sin e-postadress och lösenordet. Nya kunder har valet att registrera sig eller fortsätta köpet utan att öppna ett kundkonto. I detta fall fyller kunden i sin adress och betalningsinformation på nästa sida.

Genom att klicka på knappen ”Fortsätt” kommer kunden till det näst sista steget i beställningen, ”Översikt”. Här har kunden tillgång till en översikt över beställningen med information om priset (inklusive den lagstadgade momsen) och uppgifter om leveransen.

Beställningen läggs genom att klicka på knappen "Slutför köp". Detta innebär att ett bindande anbud har lämnats.

bitiba tar inte ut några avgifter för användningen av elektronisk kommunikation, men kunden kan komma att ådra sig gällande avgifter i samband med användningen av dessa tjänster gentemot tredje part (t.ex. mobiloperatör, internetleverantör).

2. Ingå ett köpeavtal

a. Varorna som erbjuds i butiken säljs uteslutande till icke-kommersiella privatpersoner, det vill säga endast till konsumenter som sluter den juridiska transaktionen för ändamål som varken kan hänföras till deras kommersiella eller till deras oberoende yrkesverksamhet. Alla erbjudanden som visas på vår hemsida www.bitiba.se är därför inte riktade till företag. Företag är fysiska eller juridiska personer eller partnerskap med rättskapacitet som, när de ingår en rättslig transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet.

b. Bilderna på sortimentet i webbutiken är avsedda som en illustration av produkten och är inte ett bindande försäljningserbjudande. Kunden slutför beställningsprocessen genom att klicka på knappen "Slutför köp" och lämnar därigenom ett bindande erbjudande om att ingå ett köpekontrakt. Kunden får därefter en automatisk bekräftelse på ordermottagandet via e-post (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse innebär inte att kunden accepterar erbjudandet. Avtalet med bitiba ingås först när bitiba skickar den beställda produkten till kunden och försändelsen bekräftas via e-post (leveransbekräftelse).

c. Oaktat 2.2.b. är ett avtal redan ingått när bitiba skickar betalningsinformationen om kunden väljer att betala i förskott. Denna betalningsinformation kommer att skickas till kunden inom 24 timmar efter att beställningen har skickats. Orderbekräftelsen utgör inte en betalningsinformation. Vid förskottsbetalning förfaller fakturabeloppet vid mottagandet av betalningsinformationen och ska betalas inom 7 dagar från mottagandet genom banköverföring till något av kontona som anges under a. Registreringen av fakturabeloppet på vårt konto är avgörande för att hålla betalningsfristen. Skulle ingen betalning bokföras på något av de konton som anges under 8.1.d. efter 7 dagar kommer kundens beställning automatiskt att annulleras.

d. Kontraktsspråket är svenska.

3. Kontraktstext

Kontraktstexten kommer att lagras av oss tills beställningen har behandlats i sin helhet, varefter den kommer att arkiveras för lagring i enlighet med skatte- och handelsrätt. Efter att zooplus har mottagit beställningen kommer köparen att få en separat bekräftelse via e-post från bitiba som innehåller det väsentliga innehållet i avtalet, inklusive de allmänna villkoren som gäller vid tidpunkten för avtalet. Om du tappar bort dina dokument som rör dina beställningar, vänligen kontakta oss. Vi skickar dig gärna en kopia av dina beställningsuppgifter

4. Kvantitetsbegränsning, kommersiell återförsäljning

De erbjudna varorna säljs endast i sedvanliga inhemska kvantiteter, och endast till myndiga. Kommersiell återförsäljning av varor är inte tillåten. bitiba förbehåller sig rätten att inte acceptera avtalsenliga erbjudanden som tycks vara gjorda för kommersiell återförsäljning av varor.

3. Priser och fraktkostnader

Alla priser inkluderar lagstadgad moms och andra priskomponenter och är exklusive eventuella fraktkostnader.

Se vår landsinformation för fraktkostnaderna för de länder vi levererar till här.

Om du beställer produkter från zooplus för leverans utanför EU kan du bli bli tvungen att betala för importtullar och skatter. De kommer att tas ut när paketet når den angivna destinationen. Eventuella ytterligare avgifter för tullklarering måste betalas av dig. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter. Tullbestämmelserna varierar mycket från land till land, så du bör kontakta ditt lokala tullkontor för mer information

4. Leverans

Leveranser sker endast inom Sverige

Om inget annat anges i erbjudandet eller produktinformationen sker leverans inom 2-5 arbetsdagar. Tidsfristen för leveransen börjar dagen efter att avtalet ingåtts, förutom vid förskottsbetalning: här börjar tidsfristen dagen efter betalningen av varan. Om sista dag av tidsfristen infaller på en lördag, söndag eller en officiell helgdag i leveranslandet, förlängs fristen automatiskt till nästa arbetsdag. Information om leverans- och fraktvillkor finns här.

Om några av de beställda produkterna inte finns i lager har bitba rätt att tillhandahålla delleveranser på egen bekostnad under förutsättning att detta är acceptabelt för kunden.

I det fall bitiba inte kan leverera den beställda produkten på grund av att bitiba själv inte levereras av sina egna leverantörer, utan skuld från bitiba sida, kan bitiba frånträda avtalet. I sådant fall ska bitiba utan dröjsmål informera kunden och föreslå en jämförbar produkt. Om en jämförbar produkt inte finns tillgänglig, eller om kunden inte önskar få den produkten levererad, ska bitiba utan dröjsmål återbetala betalningar som kunden gjort. Leveranser är tullfria inom EU. Vid leverans i länder utanför EU ska kunden stå för tullar, skatter och andra avgifter som kan tillkomma.

I händelse av att beställda produkter skadas under leveransen, ber vi kunden att kontakta zooplus kundtjänst, om möjligt utan dröjsmål. zooplus har då möjlighet att framföra klagomål till transportören eller transportförsäkringsbolaget angående skadan. Om kunden underlåter att meddela transportskada ska detta inte ha någon som helst inverkan på kundens lagstadgade garantirätt.

För att fullfölja kundorder måste bitiba vidarebefodra kundens e-postadress och, om tillgängligt, ett telefonnummer till det leveransföretag som är auktoriserat att leverera varorna. Detta är en del av kontraktet med bitiba. Kunden har inte rätt att göra invändningar. För mer information, se vår dataskyddsinformation.

5. Äganderättsförbehåll

Varan förblir bitibas egendom fram till dess att den är fullständigt betald. Innan äganderätten övergår till kunden är det inte tillåtet att pantsätta, överföra äganderätten, bearbeta eller förändra varorna utan godkännande av bitiba.

6. Ångerrätt

Konsumenter har lagstadgad ångerrätt när de ingår ett distansförsäljningsavtal. bitiba tillhandahåller följande information i enlighet med den lagstadgade modellen. En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken är kommersiella eller egenföretagande.

Om kunder har ytterligare frågor om avbeställningar kan de kontakta bitibas kundtjänst.

Instruktioner om att ångra ett köp

Villkor för ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part som du angett, en annan än transportören, förvärvar varorna fysiskt.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (GmbH, Kundenservice, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München. Telefon: 0046-812-411-674, email: service@bitiba.se) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat med post eller e-post). Du kan använda den allmänna ångerblanketten men det är inte obligatoriskt.

För att hålla tidsfristen för ångerrätt räcker det att du skickar din kommunikation angående ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att ersätta alla betalningar vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för tilläggskostnader som uppstått om du har har valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att utföra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen accepterar ett annat; under alla omständigheter kommer du inte att beläggas med några avgifter som ett resultat av en sådan återbetalning. Vi kan hålla inne med återbetalningen tills vi har fått varorna tillbaka eller du har tillhandahållit bevis på att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.

Varorna ska skickas tillbaka till bitiba:

Returer
bitiba GmbH
Vertriebszentrum
Marktal 3
D-99880 Hörselgau

utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast 14 dagar från den dag då du meddelade oss om ditt frånträde från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut.

Vi står för kostnaderna för att returnera varorna. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Slut på information om ångerrätten

Uteslutning av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte vid leverans av varor som inte är förtillverkade utan ett individuellt urval eller har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som är tydligt utformade enligt konsumentens personliga behov. Ångerrätten gäller inte heller för varor som snabbt kan bli dåliga eller har ett kort utgångsdatum,som inte är lämpliga för returer av skäl som involverar hälsoskydd eller hygien om deras försegling har brutits efter leverans, som har blivit oskiljaktigt blandade med andra varor efter leverans.

Ångerblankett

Blankettmall

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet.)

 • Till bitiba GmbH, Kundenservice, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, service@bitiba.se, telefon 0046-812-411-674

 • Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende

 • följande varor (*)/tjänster (*)

 • Beställdes den: (*)/mottogs den: (*)

 • Konsumentens/konsumenternas namn:

 • Konsumentens/konsumenternas adress:

 • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper

 • Datum

 • _______________
  (*) Stryk det som inte är tillämpligt.

7. Garanti och ansvar

Lagstadgade garantibestämmelser gäller.

Veterinärfoder bör endast användas när det rekommenderas och under regelbunden övervakning av veterinär. Veterinären bör besökas regelbundet (var sjätte månad) under utfodring av veterinärfoder för kontrollundersökningar och utan dröjsmål om husdjurets tillstånd försämras. bitiba ansvarar inte för konsekvenserna av olämplig eller onödig användning av veterinärfoder.

Läkemedel ska endast användas enligt rekommendationer och under regelbunden övervakning av veterinär. Veterinären bör konsulteras regelbundet under användningen för hälsokontroll och omedelbart om husdjurets hälsa försämras. bitiba tar inget ansvar för konsekvenserna av felaktig eller medicinskt rekommenderad användning av läkemedel.

8. Betalningsmetoder, kuponger, dröjsmålsränta & andra dröjsmålsskador, fakturor

1. Betalningsmetoder:

a. Betalning med kreditkort

Vid betalning med kreditkort debiteras kortet inom en vecka efter det att varorna skickats. Vi accepterar Visa och Mastercard.

b. PayPal

PayPal är ett online-kontobaserat system där alla som har en e-postadress kan anmäla sig och skicka och ta emot betalningar online genom kreditkort eller ett bankkonto. Du kan använda PayPal hos bitiba och betala säkert, enkelt och snabbt. Om du inte redan har ett PayPal-konto kan du öppna ett under beställningsprocessen hos bitiba.

c. Betalning via Apple Pay

Apple Pay finns tillgänglig som betalningsmetod för iOS-enheter i vår app och mobilwebbshop. Du kan välja denna betalningsmetod i kassan. Denna betalningsmetod är tillgänglig via Safari och du kan betala med ett länkat betalkort. Du betalar direkt via ditt Apple-konto. Efter att du har skickat din beställning kommer du att hänvisas till Apple för att godkänna betalningen av beställningsvärdet. Så snart vi har informerats om din auktorisering kommer frakten att påbörjas, alltefter vilken leveranstid som anges för varorna.

Beroende på vilken betalningsmetod du har valt i Apple Pay kommer det faktiska fakturabeloppet minus eventuella rabatter, kuponger och så vidare att debiteras omedelbart efter avsändning.

d. Klarna

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, erbjuder vi dig betalningssätten Klarna Få först. Betala sen och Klarna Dela upp. Betalningen sker till Klarna.

Med Klarna Få först. Betala sen kan kunder köpa sina varor nu och betala inom 30 dagar från leveransen av varorna eller, vid köp av andra tjänster, tillhandahållandet av tjänsten. Klarna skickar fakturan till kunderna via e-post.

Med Klarna Dela upp kan kunderna betala beloppet för beställningen i månatliga delbetalningar. Förfallodagen infaller enligt den avbetalningsplan som förklaras i köpprocessen och skickas av Klarna via e-post.

Betalningsmetoderna Klarna Få först. Betala sen och Klarna Dela upp är inte tillgängliga för alla erbjudanden och kräver bland annat en godkänd kreditupplysning av Klarna Bank AB (publ).

För mer information, se Klarnas användarvillkor. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddslagar och enligt beskrivningen i Klarnas integritetspolicy Klarnas dataskydd.

2. Rabatter

Var uppmärksam på de speciella villkor som gäller för rabatter eller presentkort, exempelvis minsta tillåtna beställningsvärde, giltighetstid o.s.v. Presentkort eller annan rabatt kan endast inlösas i samband med köp. Det är inte möjligt att få ett presentkort eller andra rabatter utbetalda i kontanter eller tillgodoräknade vid en senare tidpunkt. Endast ett presentkort, en rabattkod eller order-/kundrelaterad rabatt kan lösas in per beställning.

3. Faktura

bitiba har rätt att fakturera kunden elektroniskt. Elektroniska fakturor skickas till kunden via e-post som PDF-fil. Den fakturerade mervärdesskatten berättigar inte kunden till avdrag av ingående moms.

4. Dröjsmålsränta och andra skador som orsakats av försening

Vid betalningsdröjsmål har bitiba rätt att lägga på en dröjsmålsränta på köpesumman . Har bitiba bevis för större skadeinverkan, förbehåller vi oss rätten att utkräva högre ersättning.

9. Dataskydd

bitiba är mycket noga med att skydda sina kunders uppgifter. Här kan du läsa utförligt om bitibas Sekretesspolicy & Dataskydd.

10. Marknadsföring och kundkommunikation

Om kunden ingår ett köpeavtal en produkt eller tjänst med zooplus och uppger sin e-postadress, kan zooplus använda denna e-postadress för direktreklam för liknande varor eller tjänster.

Kunden har rätt att när som helst invända mot användningen av e-postadressen för detta ändamål utan att det uppstår andra kostnader än överföringskostnaderna enligt bastaxan. Varje e-postmeddelande innehåller en avregistreringslänk för detta ändamål. Alternativt kan invändningen göras när som helst via e-post till service@bitiba.se

11. Butiken drivs av

bitiba GmbH
Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München
Företagsledning:
Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller


Huvudkontor: München
München tingsrätt, HRB 177246
USt-IdNr. DE 249 236 792

12. Online-tvistlösningar

Europeiska kommissionen tillhandahåller en webbplats (ODR-plattform) för online-tvistlösning (ADR) mellan företag och konsumenter. ODR-plattformen kan nås under följande länk:

//ec.europa.eu/consumers/odr/.

bitiba är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningssystem.

13. bitiba-prenumeration

1. Allmänt

bitiba-prenumerationen (hädanefter: prenumeration) är en service där registrerade kunder kan lägga automatiska beställningar på prenumerationsberättigade varor med jämna mellanrum utan att behöva upprepa beställningen manuellt. Tillfälliga reklamartiklar är exkluderade från prenumerationen.

Beställningar som redan är bekräftade eller genomförda och som innehåller en artikel som går att prenumerera på kan konverteras till en prenumeration på kundkontot under "Mina beställningar".

Varje automatiserad prenumerationsorder utgör ett bindande erbjudande till bitiba att ingå ett köpekontrakt. Avtalet med bitiba ingås inte förrän bitiba skickar den beställda varan till kunden samt bekräftar leveransen till kunden med ytterligare ett e-postmeddelande inom fem arbetsdagar efter mottagandet av den automatiserade beställningen (leveransbekräftelse). Om kunden inte får en leveransbekräftelse inom ovannämnda period, kommer inget avtal med bitiba att ingås.

Innan en automatiserad beställning behandlas kommer bitiba att skicka ett påminnelsemail till kunden som gör att kunden kan avbryta eller ändra beställningen.

2. Prenumerationsrabatt

bitiba ger en prenumerationsrabatt på det ordinarie, dagsaktuella priset på speciella artiklar. Information om rabattens storlek och prenumerationsförmåner finns att läsa under vår informationssida för bitiba-prenumeration

Den prenumerationsrabatt som kunden får är den rabatt som gäller för prenumerationsprodukterna vid tidpunkten för prenumerationsbeställningen. Vissa prenumerations- och produktdetaljer (inklusive pris, rabatt och tillgänglighet) kan ändras över tiden. För varje prenumerationsorder gäller den information om prenumerationen och produkterna som är aktuell vid tidpunkten för prenumerationsordern.

bitiba förbehåller sig därför rätten att ändra prenumerationsrabatten när som helst. Prenumerationsrabatten kan inte kombineras med andra rabatter

3. Tillgänglighet av varor

Om en beställd vara inte är tillgänglig på det planerade leveransdatumet kommer beställningen för denna vara automatiskt att annulleras.

4. Löptid, ändringar och uppsägning

Abonnemanget har ingen minimiperiod. Ändringar, avbrott och uppsägningar av prenumerationen är möjliga när som helst på kundens konto under "Min prenumeration". bitiba kan ändra dessa prenumerationsvillkor när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen bitiba.se och meddela kunden i förväg om alla väsentliga ändringar. Genom att fortsätta delta i prenumerationen godkänner kunden dessa ändringar. Om kunden inte godkänner några ändringar av dessa villkor måste kunden säga upp sin prenumeration. Mer information om hur du säger upp din prenumeration hittar du här 

5. Betalningsmetoder

De varor som beställs som en del av prenumerationen kan endast betalas med kreditkort sparat från en tidigare beställning eller med PayPal. Förutsättningen för betalning med kreditkort är att uppgifterna på kundkontot är aktuella och fullständiga.

6. Övrigt

Om någon bestämmelse i dessa villkor som ändras från tid till annan visar sig vara ogiltig eller av någon anledning omöjlig att verkställa, ska detta inte påverka giltigheten och verkställbarheten av de återstående villkoren och bestämmelserna.

14. Bitiba stämpelkort

När man skapat ett kundkonto hos bitiba och gjort sin första beställning har man automatiskt rätt till, utan extra kostnad, ett stämpelkort. Detaljerad information om stämpelkortet samt villkor och regler finns här.

Den e-postadress som angetts till bitiba används för att informera kunden om stämpelkortets status och om kuponkoder. Kunden har närsomhelt rätt att invända mot användningen av e-postadresen utan att det medför några kostnader.

15. Avslutande bestämmelser

Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle vara eller bli ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska giltigheten eller verkställbarheten av de andra bestämmelserna i dessa villkor inte påverkas av detta.

Tysk lag gäller genom undantag från FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG). Detta val av ovannämnd tillämplig lag gäller endast i den mån om det skydd, som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort vid tidpunkten för sin beställning, inte återkallas.

16. Utskrivbar version av Avtalsvillkoren

För att se en utskriftsvänlig version av dessa allmänna affärsvillkor, klicka på skrivarikonen högst upp på sidan, i det övre högra hörnet. Alternativt, för att spara en kopia på din enhet, kan du klicka på PDF-ikonen.

Villkor gällande från: 27 september 2023