Villkor för registrering

Dessa användarvillkor gäller för ditt online kundkonto på bitiba (nedan kallat "bitiba-konto"), en tjänst som tillhandahålls av bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, Tyskland (nedan kallad "bitiba").

Genom att registrera dig på bitiba godkänner du följande användarvillkor:

I. bitiba-konto

1. Registrering

1.1 bitiba-kontot är avsett för enskilda personer som registrerar sig med sitt namn. Av denna anledning krävs registrering före användning. De obligatoriska fälten i onlineformuläret måste fyllas i sanningsenligt av användaren. Det är inte tillåtet att ange namn eller adress till tredje part eller en pseudonym. Efter registrering kan användaren använda sitt bitiba-konto genom att ange sin åtkomstinformation (e-postadress och lösenord).

1.2 Registrering är endast möjlig för myndiga personer. Varje användare får bara skapa ett bitiba-konto.

2 Användning

2.1 Efter registreringen har användaren tillgång till sitt personliga utrymme. Här hittar användaren olika information, till exempel orderöversikt, orderstatus, fakturaöversikt, önskelista, produktrekommendationer samt personuppgifter. Användaren kan också ange flera leveransadresser och hantera sina data snabbt och enkelt.

2.2 Användaren får inte avslöja information som användarnamn och lösenord till andra personer. De uppgifter som krävs för användning måste förvaras oåtkomlig för tredje part av användaren och skyddas mot obehörig åtkomst. Om en användare blir medveten om missbruk av hens inloggningsuppgifter är hen skyldig att informera bitiba omedelbart så att bitiba kan vidta lämpliga åtgärder.

2.3 Användaren är ansvarig för missbruk av hens inloggningsuppgifter. Detta gäller i synnerhet om obehörig får tillgång till inloggningsuppgifterna samt om inloggningsuppgifter förvaras felaktigt och därför kan leda till att obehörig kan missbruka dem.

2.4 Användaren garanterar att hen inte kommer att använda någon programvara eller programmering som förändrar eller försämrar funktionen eller tillgängligheten av bitiba-kontot eller tjänsterna (särskilt bitiba-appen), såsom hackningsförsök, brute force-attacker, användning eller sändning av spionprogram, virus och internetmaskar. Om bitiba skickar meddelanden eller instruktioner till användaren om användningen av funktionerna i bitiba-kontot eller tjänsterna är användaren skyldig att följa dem.

2.5 bitiba ska göra bitiba-kontot tillgängligt kostnadsfritt för användaren på obestämd tid. bitiba förbehåller sig dock rätten att utesluta enskilda användare från att registrera sig eller använda bitiba-kontot, när som helst och utan att ange skäl, eller att stänga eller modifiera bitiba-kontot helt eller för enskilda tjänster.

3. Ansvar

3.1 bitiba ansvarar inte för att bitibas webbplatser och tjänster ska vara ständig tillgängliga (särskilt bitiba-appen).

3.2 bitiba lämnar inga garantier att innehållet är uppdaterat, korrekt, fullständig och inte heller för kvaliteten på innehållet som visas på webbplatsen och tjänsterna. Allt ansvar i samband med användning av informationen eller angående informationens korrekthet är uteslutet, såvida inte bitiba eller dess ombud har agerat med avsikt eller grov vårdslöshet. Detsamma gäller skador till följd av en defekt i programvaran (bitiba-appen). Detta gäller även indirekta skador, följdskador och förlorad vinst.

Detta undantag gäller inte skador på kropp, liv och hälsa och i händelse av ansvar enligt produktansvarslagen och i händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (huvudförpliktelser). Kardinalförpliktelser är väsentliga skyldigheter som är motiverade av avtalet och som avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på.

3.3 Vid direkta eller indirekta referenser till externa webbplatser ("länkar" eller "hyperlänkar") tar bitiba avstånd från innehållet på dessa externa webbplatser. bitiba ansvarar inte för dessa webbplatser eller för externt innehåll. Ansvaret ligger enbart hos leverantören av dessa webbplatser eller de personer som ansvarar för det externa innehållet.

4. Ändring av bitiba-kontot, tjänsterna och användarvillkoren

4.1 bitiba kan ändra funktionerna i bitibas konto, bitibas tjänster (särskilt bitibas appar) och användarvillkoren när som helst för att ta hänsyn till lagändringar, obalans mellan prestation och motprestation som kan uppstå därefter eller kryphål i villkoren. En förändring är också möjlig för att erbjuda nya tjänster, för att justera gamla tjänster eller för att avbryta dem. bitiba kan också avbryta bitiba-kontot i allmänhet.

4.2 I händelse av ändring ska de nya användarvillkoren skickas till användaren via e-post. De nya användarvillkoren ska anses vara godtagna om inte användaren skriftligen motsätter sig dem hos bitiba inom 15 dagar efter mottagandet av de nya användarvillkoren. Invändningen kan göras genom att begära att bitiba-kontot raderas via bitibas kundtjänst eller genom att skicka in en invändning skriftligen. bitiba informerar användaren om förekomsten av denna rätt till invändning när ändringarna meddelas och att ändringarna kommer att anses godkända om användaren inte invänder skriftligen inom 15 dagar efter mottagandet av meddelandet om ändringen.

I händelse av invändning raderas användarens konto två veckor efter invändningsperiodens utgång och användarkontraktet kommer att upphöra. Raderingen av kontot avslutar automatiskt användarens deltagande i andra bitiba-tjänster.

5. Radering och uppsägning

5.1 bitiba kan ta bort användarens bitiba-konto och säga upp användaravtalet helt eller avsluta användarens deltagande i en tjänst om användaren bryter mot dessa användarvillkor eller om det finns andra motiverade skäl från bitibas sida (särskilt en rimlig misstanke om manipulation (multipla registreringar), missbruk av data eller identitet, bedrägeri eller användning av kontot för kommersiella ändamål eller beställningar i kvantiteter som inte är vanliga för ett hushåll). Om bitiba har tagit bort användarens bitiba-konto och / eller avslutat användarens deltagande i en eller flera tjänster kan användaren inte registrera sig igen utan bitibas uttryckliga medgivande.

5.2 Användaren har möjlighet att radera bitiba-kontot och / eller att avsluta en eller flera tjänster när som helst.

5.3 När bitiba-kontot raderas kommer det att leda till att användaren inte längre kan delta i ytterligare tjänster. Detta innebär till exempel att användaren inte längre kommer att kunna använda bitiba-appen och utnyttja stämpel-programmet eller andra rabatter.